3 January 2017, Farris Shuggi and Yaheng Wang wedding in Bermuda.